Juneavfalls logotyp
Vår personal tömmer en brunn men en slang som går till slambilen.

Slam

Har du enskild avloppsanläggning, så kallad slambrunn? Det är vi som hjälper dig med tömning. Med enskilt avlopp menas slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk. Hur många tömningar per år som behövs beror främst på hur många personer som använder anläggningen likaså hur stor anläggningen är och vilken funktion den har.

Taxorna gäller från och med 2019-01-01

Tömning – storlek och priser

Tömning av sluten tank, trekammarbrunn eller liknande

Storlek på

avloppsanläggning i m³

Schemalagd

tömning

Tömning efter

beställning

0 – 1,5

795 kr

1 695 kr

1,6 – 4,0

1 235 kr

2 135 kr

4,1 – 7,0

1 825 kr

2 725 kr

>7,0 m³

320 kr/m³

 

Fast avg. 900 kr plus

320 kr/m³

Tömning efter beställning

Tömning av enskilda avlopp som görs efter beställning debiteras enligt taxan ”tömning efter beställning”. Tömning sker då normalt inom sju dagar.

Behöver du akuttömning efter ordinarie arbetstid, ring telefonnummer 036-17 19 00. Akut tömning, inom 24 timmar kostar 3 100 kr + priset för schemalagd tömning. (Se tabellen ovan.)

För avloppsanläggningar som betjänar flera fastigheter kostar det 860 kr per anslutet hushåll.

Om avståndet mellan tömningsbilen och slambrunnen överstiger 25 meter tillkommer en extra avgift för slangdragning.

Avstånd 25–50 meter, 340 kr per tömning.
Avstånd över 50 meter, 680 kr per tömning.

Avgift vid hinder

Som kund har du ansvar för framkomligheten till avloppsanläggningen. Om vi inte kan tömma på grund av hinder, tar vi ut en avgift på 430 kr (så kallad bomkörning).

Akut behov av slamsugning?

Ring kundtjänst 036-17 19 00. Ringer du efter kontorstid hänvisar vår telefonsvarare dig till jourhavande.

Om du ska flytta

Vanligtvis räcker det att du flyttanmäler din sophämtning. Men om du har slam och saknar sophämtning får du kontakta oss.

Lagen

Enligt lag ska slamsugningsbilen komma minst en gång per år. Miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun kan bevilja undantag (dispens).

Om du vill ha dispens

Vill du ha längre tömningsintervall av ditt slam, eller vill du ta hand om det själv, krävs en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun.

 Du kan ansöka om:

  • förlängt hämtningsintervall av slam
  • eget omhändertagande av slam från enskilt avlopp

Miljö- och hälsoskyddskontoret kan bevilja dispens upp till max fem år. Bakgrunden är att förändringar kan ske hos sökanden och i bestämmelser som reglerar avfallshantering lokalt och nationellt. Miljö- och hälsoskyddskontoret debiterar alltid en handläggningsavgift enligt taxan kommunfullmäktige har fastställt.