Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En slambil utanför ett rött hus på landsbygden.

Slam

Har du enskild avloppsanläggning, så kallad slambrunn? Det är vi som hjälper dig med tömning. Med enskilt avlopp menas slamavskiljare, sluten tank eller minireningsverk. Vanligtvis tömmer vi din tank, brunn eller minireningsverk en gång per år. Du får meddelande i god tid innan vi kommer. 

Vi tömmer din tank, brunn eller minireningsverk. Innehållet räknas som hushållsavfall – vilket vi har ansvar för att transportera bort enligt miljöbalken. Vi är stolta över att tillsammans med dig och andra kommuninvånare kunna ta hand om hushållsavfallet på ett miljöriktigt sätt.

Regler och råd för slamtömning

Slamtömning är ett tungt arbete. Din fastighet och vägen till den är slamchaufförens arbetsplats. För att undvika skador på vår personal, våra fordon och din mark samt för att följa gällande lagstiftning har vi tagit fram nedanstående regler. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att din anläggning är anpassad efter dessa regler.

Om din anläggning behöver återfyllas med vatten efter tömning är det ditt ansvar som fastighetsägare att se till att detta blir gjort. Våra slamsugningsfordon är tyvärr inte utrustade med vattentank och vi kan därför inte erbjuda denna tjänst. Vi har heller inte någon skyldighet att rengöra din tank eller brunn efter tömning. Eftersom endast den fasta delen av innehållet i en tank, brunn eller minireningsverk räknas som hushållsavfall har vi rätt att lämna kvar vattenfasen efter verkställd slamtömning.

Vägen till din fastighet

Bilvägen fram till slambilens uppställningsplats ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Bredden ska vara minst 3,5 meter. Vägen måste ha en god bärighet och klara upp mot 28 ton (bärighetsklass 2). Vägen måste dessutom vara fri från snö och halka.

Uppställningsplats

Uppställningsplatsen ska vara trafiksäkert utformad. Den får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva och annan trafik ska kunna köra förbi. Uppställningsplatsen ska ha en god bärighet och klara minst 26 ton (bärighetsklass 2). Vintertid ska den vara fri från snö och halka.

Vändplats

Det ska finnas utrymme för slambilen att vända samt komma till och från tömningsstället utan att behöva backa längre sträckor.

Märk ut anläggningen

Lock och anslutningar ska synas väl. Märk ut dem med en väl synlig vimpel. Av samma anledning ska vägen från slambilen, till och runt brunnen, vara fri från växter och föremål. För minireningsverk ska tömningsinstruktioner finnas tillgängliga vid tömning.

Brunnslock

Brunnslock som måste lyftas får väga max 15 kg. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras ut sidan får locket väga högst 35 kg. Locket får inte vara övertäckt eller fastfruset. Med tanke på slamchaufförens arbetsmiljö rekommenderar vi dig att köpa lättare lock av till exempel glasfiber eller plast. Har du lås på brunnen? Kom ihåg att låsa upp innan vi kommer.

Slangdragning

Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slambrunnen får inte överstiga 10 meter om du inte harsärskilda skäl. Slangdragning medför en mycket hög belastning för chauffören. Om avståndet mellan uppställningsplatsen och slambrunnen överstiger 25 meter tas en extra avgift ut. Är avståndet mellan uppställningsplatsen och slambrunnen mycket stort eller om din anläggning inte ligger vid en farbar väg kan du behöva installera en förlängningsslang eller rör mellan slambrunnen och uppställningsplatsen.

Området mellan slambilens uppställningsplats och slambrunnen måste vara fritt från hinder såsom trädgårdsmöbler, staket, stubbar med mera.

Undvik onödiga körningar och avgifter

Om vi åker till din anläggning men inte kan göra vårt jobb på grund av vi inte hittar anläggningen, att brunnslocket är för tungt eller att det finns andra brister i arbetsmiljön tar vi ut en framkörningsavgift om 460 kr.

Om det uppstått skador:

Om vi orsakar skador på väg eller fastighet som uppstår på grund av att reglerna ovan inte följts, till exempel för liten vändplats eller dålig bärighet hos vägen ansvarar de som fastighetsägare för eventuella reparationer.