Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp
En slamförare tömmer slam ur en brunn.

Regler och råd för slamtömning

Din fastighet och vägen till den är slamchaufförens arbetsplats. För att undvika skador på vår personal, våra fordon och din mark samt för att kunna följa lagen, gäller nedanstående regler.

Som fastighetsägare har du ansvar för att anpassa din anläggning enligt våra regler. PDF-dokument med alla regler och råd för tömning av enskilt avlopp hittar du längst ner på sidan.

Så fungerar påfyllning och rengöring

Kom ihåg att fylla på vatten vid behov. Ofta sugs även vatten upp när vi tömmer din tank, brunn eller minireningverk. Då kan du behöva fylla på. Men ibland är det enklare att suga upp det fasta innehållet. Då finns det fortfarande vatten kvar, trots att vi har tömt.

Påfyllning av vatten och rengöring ingår inte i ditt abonnemang. Vi har inte den utrustning som krävs för detta.

Vägen till din fastighet

Vägen fram till slambilens uppställningsplats ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Bredden ska vara minst 3,5 meter. Vägen måste ha en god bärighet och klara upp mot 28 ton (bärighetsklass 2). Vägen måste dessutom vara fri från snö och halka.

Trafiksäker uppställningsplats

Uppställningsplatsen får inte ligga på ett backkrön eller i en kurva och annan trafik ska kunna köra förbi. Uppställningsplatsen ska ha en god bärighet och klara minst 26 ton (bärighetsklass 2). Vintertid ska den vara fri från snö och halka.

Vändplats

Det ska finnas utrymme för slambilen att vända samt komma till och från tömningsstället utan att behöva backa längre sträckor.

Se till att anläggningen är lätt att hitta och använda

Märk lock och anslutningar med vimplar som syns på långt håll. Fäst dem på pinnar som är minst 150 cm höga. Se även till att vägen från slambilen, till och runt brunnen, är fri från växter och andra hinder.

Om du har minireningsverk behöver vi tömningsinstruktioner inför tömningen.

Märk din anläggning med fastighetsbeteckning

Märk upp din anläggning så att vi tydligt kan se vilken fastighet anläggningen tillhör.

Brunnslock

Om slamtömmaren måste lyfta ditt brunnslock får det väga upp till 15 kg. Om slamtömmaren öppnar brunnen eller tanken genom att dra locket åt sidan får det väga högst 35 kg. Se till att locket inte är övertäckt eller fastfruset.

Med tanke på slamtömmaren arbetsmiljö rekommenderar vi dig att köpa lättare lock av till exempel glasfiber eller plast.

Har du lås på brunnen? Kom ihåg att låsa upp innan vi kommer.

Slangdragning

Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slambrunnen får inte överstiga 10 meter (om du inte har särskilda skäl). Slangdragning medför en mycket hög belastning för chauffören. Om avståndet mellan uppställningsplatsen och slambrunnen överstiger 10 meter tillkommer en extra avgift. Är avståndet mellan uppställningsplatsen och slambrunnen mycket stort eller om din anläggning inte ligger vid en farbar väg kan du behöva installera en förlängningsslang eller rör mellan slambrunnen och uppställningsplatsen.

Området mellan slambilens uppställningsplats och slambrunnen måste vara fritt från hinder såsom trädgårdsmöbler, staket, stubbar med mera.

Kontrollera din avloppsanläggning efter utförd tömning

Som fastighetsägare ansvarar du för tillsyn och funktion av din enskilda avloppsanläggning. Ta därför som vana att alltid kontrollera din avloppsanläggning efter utförd tömning.

Undvik onödiga körningar och avgifter

Om vi åker till din anläggning men inte kan göra vårt jobb på grund av vi inte hittar anläggningen, att brunnslocket är för tungt eller att det finns andra brister i arbetsmiljön, tar vi ut en framkörningsavgift så kallad bomkörning om 660 kr.

Om det uppstått skador:

Fastighetsägaren ansvarar för eventuella reparationer av väg eller fastighet om skador uppstår på grund av att ovanstående regler inte följts. Det kan exempelvis gälla en för liten vändplats eller att vägen har dålig bärighet.

Vad June Avfall & Miljös kommunala ansvar innebär

Vi ansvarar för att tömma enskilda avloppsanläggningar i kommunerna Habo, Jönköping och Mullsjö. Vi tömmer enskilda avloppsanläggningar dimensionerade för upp till 25 pe (personekvivalenter).

Har du en större anläggning?

Anlita privat entreprenör.

Vill du ha uppgifter om din enskilda avloppsanläggning?

Kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret i Jönköping eller Habo- och Mullsjö miljöförvaltning.

Aktuell avfallstaxa

Här är avfallstaxan – med aktuella avgifter för din sophämtning.

Avfallstaxa

Dokument

Regler och råd inför slamtömning Pdf, 1.1 MB. dokument, 8 sidor