Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Juneavfalls logotyp

Ordlista – definitioner

Här förklarar vi vad vi menar när vi använder av oss av ord som du kan stöta på i kontakt med oss, i avfallstaxan, i renhållningsordningen eller här på webben.

Auktoriserad avfallsentreprenör

En avfallsentreprenör, som vi har godkänt/auktoriserat, har avtal med oss. Det innebär att entreprenören följer våra villkor för avfallshantering och följer vår avfallstaxa när den anlitas till att hämta avfall som ryms inom vårt ansvarsområde.

Avfallsabonnemang

Ett avtal där vi, eller en privat entreprenör, hämtar avfall av olika slag och med en viss regelbundenhet. Det finns flera sorters avfallsabonnemang. Men alla fastigheter där människor bor eller vistas måste ha ett avfallsabonnemang för regelbunden hämtning av mat- och restavfall.

Bioavfall

Biologiskt lättnedbrytbart avfall, det vill säga den del av det organiska avfallet som på kort tid kan brytas ner i biologiska processer: livsmedels- och köksavfall (matavfall) samt trädgårds- och parkavfall.

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är avfall som uppkommer vid nybyggnad, renovering, ombyggnad eller rivning av byggnad eller som uppstår vid större anläggningsarbete i en trädgård.

Deponi

Avfall som är omöjligt att återvinna eller energiåtervinna, eller som är så förorenat att materialet inte ska återvinnas eller energiåtervinnas, lämnas till deponi (slutförvaring). Glasfiber och speglar är exempel på avfall som hamnar på deponering.

Delat abonnemang

Upp till tre närliggande småhus/fritidshus kan använda gemensamt kärl till sitt hushållsavfall. Fastighetsinnehavarna delar på den rörliga avgiften för abonnemanget men betalar var sin fast avgift.

Dragavstånd

Med dragavstånd menas avståndet mellan kärl och tömningsfordonets uppställningsplats, det vill säga den sträcka som sophämtaren drar eller skjuter kärlet.

Elektriskt och elektroniskt avfall

Avfall från elektriska och elektroniska produkter inklusive alla komponenter, utrustningsdelar och förbrukningsvaror som har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.

Energiåtervinning

När man tar tillvara på el/värme som alstras i en anläggning för avfallsförbränning eller av gas från organiska ämnen, till exempel i en rötningsanläggning eller på en deponi.

Enskild avloppsanläggning

På platser där det kommunala vatten- och avloppssystemet saknas måste fastighetsinnehavaren själv ordna en avloppsanläggning, så kallad enskild avloppsanläggning.

Tömning av slam sker i slambrunn, i sluten tank eller i minireningsverk.

Extratömning av kärl, så kallad budning

Beställning av tömning av kärl, vilken sker utöver ordinarie tömning.

Farbar väg

Med farbar väg menas att en transportväg bland annat ska ha; fri sikt, hållas fri från växtlighet och andra hinder, röjas från snö och hållas halkfri så att tömning kan utföras.

June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av farbar väg.

Se även 24 § i ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner”.

Farligt avfall

Allt avfall som är farligt för människor och miljö klassas som farligt avfall. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet. Exempel på farligt avfall är färgrester, nagellack, bekämpningsmedel, motorolja, lösningsmedel med mera. Privatpersoner ska lämna farligt avfall på en sortergård medan verksamheter hänvisas till privata entreprenörer.

Fastighetsinnehavare

Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen, SFS 1979:1152, ska anses som fastighetsägare.

Fastighetsnära insamling, FNI

Insamling på eller nära de fastigheter där avfallet uppkommit.

Felsortering

June Avfall & Miljös chaufförer kontrollerar kvaliteten på avfallet i kärlet i samband med tömning. I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” framgår hur avfall ska sorteras. Om avfallet inte är sorterat enligt dessa föreskrifter kan felsorteringsavgift debiteras.

Flerbostadshus

Med flerbostadshus avses bostadshus med tre lägenheter eller fler.

Fritidshus

Fritidshus är fastigheter som endast har behov av tömning av hushållsavfall viss del av året.

Framkörningsavgift, så kallad bomkörning

Framkörningsavgift, så kallad bomkörning, tas ut när vår slambil besökt slambrunn, sluten tank eller minireningsverk utan att kunna tömma på grund av hinder eller brister som uppstått på grund av att fastighetsägaren inte har uppfyllt sitt ansvar. Avgiften tas till exempel ut vid utebliven avbokning, när chauffören inte kunnat hitta anläggningen på grund av att den inte varit tillräckligt uppmärkt eller när brunnslocket är för tungt.

Förpackningsavfall

Med förpackningsavfall avses förpackningar av papper, plast, glas pch metall som är avfall enligt 15 kap. 1§ miljöbalken.

Grovavfall/grovsopor

Grovavfall är hushållsavfall som är så skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i kärl. Till grovavfall räknas bland annat möbler som är trasiga och inte kan ges bort, rester från renoveringar hos privatpersoner, trämaterial med mera.

Hushållsavfall

Med hushållsavfall menas avfall som kommer från hushåll. Exempel på hushållsavfall är matrester, förpackningar, returpapper, städsopor, blöjor, latrin och slam från enskilda avlopp samt skrymmande avfall som trasiga möbler, cyklar och liknande föremål. Med hushållsliknande avfall menas avfall som kommer från andra källor än hushåll men som liknar det avfall som uppstår i ett hushåll. Exempel på hushållslikande avfall är avfall från lunchrum/personalmatsalar, städavfall, avfall från restauranger och kaféer. Även avfall från tillfälliga boenden som hotell, campingplatser och gästhamnar räknas som hushållsliknande avfall.

Insamling

Sortering eller blandning av avfall för vidare transport.

Kommunalt avfall

Kommunalt avfall är avfall från hushåll och avfall som liknar avfall från hushåll.

Kompostering

Biologisk hantering där biologiskt avfall bryts ner under förbrukning av syre (jämför rötning).

Källsortering

Sortering eller separering av avfall på samma plats där avfallet uppkommit, till exempel i hushållet eller restaurangen

Kärl och djupbehållare

Kärl och djupbehållare är behållare för avfall. Kärl ingår i abonnemangen och tillhandahålls av June Avfall & Miljö. Djupbehållare anskaffas, ägs, underhålls och installeras av fastighetsinnehavaren.

June Avfall & Miljö ansvarar för tömning av avfall.

Lägenhet

Med lägenhet menas minst ett rum med kök/kokvrå och med möjlighet till matlagning. Det innebär förutom vanliga lägenheter även seniorboenden och studentlägenheter.

Lättillgänglig insamlingsplats, LIP

Begrepp i lagstiftningen som motsvarar återvinningsstationen, ÅVS: en plats där kommunen samlar in returpapper och skrymmande förpackningar från hushåll och samlokaliserade verksamheter samt fram till utgången av 2026 kan samla in övriga förpackningar. Återvinningscentralerna får utgöra en del av systemet med lättillgängliga insamlingsplatser.

Matavfall

Livsmedels- och köksavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och livsmedelsindustrin). Omfattar både ätbar och oätbar mat exempelvis ben, kärnor och skal.

Matsvinn

Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas upp om den hanterats på rätt sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar.

Materialåtervinning

En avfallshantering som innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för att komma till sådan nytta.

Nyttjanderättshavare

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja en fastighet till exempel genom arrende.

Placeringstillägg

För kärl som är placerade på en svårtillgänglig plats tillkommer ett placeringstillägg per kärl och år. Placeringstillägg tillkommer också om kärlet är placerat mer än 20 meter från sopbilens uppställningsplats. June Avfall & Miljö har tolkningsföreträde vid bedömning av tillämpning av placeringstillägg.

Kärl som är placerade i anslutning till trappor, hissar, staket, bommar och grindar är exempel på när kärl är svårtillgängligt placerade.

I ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner” finns mer information om transportvägar och dragvägar.

Producent

Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning (varuproducent) eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet skapar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl (avfallsproducent).

Producentansvar

Producentansvaret innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för
att den återvinns och att alla kan separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till
särskild insamling. Producenterna ansvarar för kostnaderna att samla in och ta hand om uttjänta produkter. I Sverige har vi ett lagstiftat producentansvar på batterier, bilar, däck, elutrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur), förpackningar och läkemedel.

Restavfall

Sådant avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning

Rötning

Anaerob (syrefri) behandlingsmetod för bioavfall där biogas bildas.

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening är en juridisk person, där ägarna till de fastigheter som ingår i föreningen är medlemmar. En samfällighetsförening, för ägande och skötsel av en gemensam anläggning för avfallshantering, ersätter fastighetsinnehavarens betalningsansvar för avgifter enligt denna avfallstaxa.

Samlokaliserade verksamheter

Verksamheter som delar avfallskärl eller motsvarande med hushåll.

Samordnad tömning

Gemensam tömningsplats där kärl från flera fastigheter är samlade.

Slam

Med slam menar vi slam från slambrunnar, minireningsverk och slamavskiljare samt toalettvatten från slutna tankar. Slam räknas som hushållsavfall.

Slangdragning, slam

Slangdragning kallas den sträcka som chauffören drar slang mellan avloppsanläggningen och slambilen.

Småhus

Med småhus avses bostadshus med 1–2 hushåll. Vanliga typer av småhus är villa, radhus och kedjehus.

Sortergård, återvinningscentral

Större anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall och farligt avfall.

Tidningar och returpapper

Källsortera dina dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper och pocketböcker. Kuvert och post it-lappar ska du däremot slänga i hushållssoporna eller sortera som brännbart avfall.

Vi ansvarar för insamlingen av tidningar och returppper i Habo, Jönköping och Mullsjö kommuner.

Verksamhet

Övriga platser än hushåll där hushållsavfall eller hushållsliknande avfall uppstår definieras som verksamhet, till exempel sjukhus, hotell, vandrarhem, restauranger, kaféer, skolor samt verksamheter som har någon form av personalutrymme, toaletter eller samlingslokal.

Ytterligare definitioner

Ytterligare definitioner finns i ”Föreskrifter för avfallshantering Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner”.

Återanvändning

En produkt eller komponent som inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.

Återvinning

En åtgärd som innebär att avfall kommer till nytta som ersättning för något annat material (materialåtervinning eller energiåtervinning) eller förbereder det för en sådan nytta eller en åtgärd som innebär att avfall förbereds för återanvändning.

Återvinningscentral, sortergård

Större anläggning för mottagning av grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall och farligt avfall.

Återvinningsstation, ÅVS

Mindre anläggning för mottagning av förpackningar.

Här finns fler ordlistor

Använd sökord ordlista när du besöker nedanstående webbplatser

Avfall Sverige Länk till annan webbplats.

Sopor.nu Länk till annan webbplats.